Online pellets kopen? Het kan in onze webshop!

Bestel onlineZoek je een tankstation? Deze kan je hier vinden.

Tankstations

Privacyverklaring

1. Algemeen

Deze website www.digitalentwerkt.be is een initiatief van VOKA-KAMER VAN KOOPHANDEL OOST-VLAANDEREN VZW, Lammerstraat 18 te 9000 Gent met ondernemingsnummer 0407.604.688 (hierna aangeduid met “we, wij of ons”. Gegevensbescherming nemen wij heel ernstig.

Door de toegang tot de website www.digitalentwerkt.be verklaart u als internetgebruiker dat u kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden hieronder en uitdrukkerlijk akkoord gaat ermee.

Wij geven u de mogelijkheid om als werkgever uw bedrijf te registreren en uw vacatures/leerplaatsen te publiceren. Werkzoekenden kunnen de gepubliceerde vacatures/leerplaatsen raadplegen en online solliciteren. Daarnaast kan u interessante documentatie opzoeken in verband met werkplekleren en het Welt-traject. Wij garanderen u daarbij een gepaste bescherming van uw persoonsgegevens. Wij baseren ons daarbij op de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (hierna aangeduid als de "Privacywet").

1.2. Deze huidige privacyverklaring voor deze website moet samen gelezen worden met de Cookiceverklaring. Dit geeft u informatie over de manier waarop en de voorwaarden waaronder wij uw persoonsgegevens ontvangen en verwerken. Wij raden u sterk aan de nodige tijd te nemen om deze documenten aandachtig en volledig door te lezen, aangezien deze bepalingen voor u van belang kunnen zijn.

1.3. Door deze website www.digitalentwerkt.be te gebruiken, gaat u uitdrukkelijk akkoord met deze Privacyverklaring. Indien u bij het lezen van deze Privacyverklaring niet akkoord gaat met de inhoud ervan, verzoeken wij u geen verder gebruik te maken van deze website.

2. Wat doen wij met uw informatie?

2.1. Wij verwerken de gegevens die u vrijwillig heeft ingegeven op www.digitalent.be louter voor intern gebruik en voor de vermelde doeleinden (bijvoorbeeld het opgeven van uw gegevens in het registratieformulier). De verkregen persoonsgegevens zullen in geen enkel geval verstrekt worden aan derden, behoudens onderaannemers van VOKA-KAMER VAN KOOPHANDEL OOST-VLAANDEREN VZW (bijvoorbeeld hosting providers). Zij zullen bovendien niet langer bewaard worden dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor ze werden verkregen. In geen geval worden uw gegevens met het oog op direct marketing doorgegeven aan derde partijen.

2.2. U heeft recht tot toegang tot de gegevens die op u betrekking hebben en die door VOKA-KAMER VAN KOOPHANDEL OOST-VLAANDEREN VZW worden verwerkt en u kan, desgevallend, onjuiste gegevens doen verbeteren, evenals de onwettig verwerkte gegevens doen schrappen.

3. Wanneer verwerken of gebruiken wij uw persoonsgegevens?

3.1. Bij uw bezoek aan www.digitalent.be wordt technische informatie verzameld en verwerkt met betrekking tot uw toestel en de gegevens omtrent het bezoek aan deze website (bijvoorbeeld uw IP-adres, de website vanwaar u deze website opvraagt, de pagina's die u op deze website bezoekt, datum, tijdstip en duur van uw bezoek aan deze ebsite, de http-antwoordcode, de informatie over uw browser en uw besturingssysteem). Daarnaast verzamelen en verwerken wij ook alle informatie die u ons vrijwillig heeft verstrekt (bijvoorbeeld naam, emailadres, adres, etc.) voor die diensten waarvoor u deze gegevens dient in te geven.

3.2. De verkregen persoonsgegevens, met inbegrip van deze die u zelf vrijwillig heeft verstrekt (bv. e-mailadressen en namen), gebruiken wij enkel met het oog op het doel waarvoor u ons toestemming hebt gegeven. Om onze diensten aan te bieden, maken wij mogelijks gebruik van de diensten van derde partijen (zoals bijvoorbeeld een hosting provider). Zij mogen de opgegeven persoonsgegevens enkel voor de uitvoering van hun opdracht verwerken. Verder zijn ze verplicht zich te houden aan de Privacywet.

4. Kan ik me verzetten tegen het opslaan van mijn gegevens?

4.1. U heeft het recht om kosteloos informatie te vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de Privacywet heeft u eveneens het recht om deze persoonsgegevens te laten wijzigen indien ze onjuist zijn.

4.2. Daarnaast kan u, op elk ogenblik, gratis en op eenvoudig verzoek, uw persoonsgegevens laten verwijderen of de aanwending ervan verbieden indien ze onvolledig of niet ter zake dienend zijn.

4.3. Om deze rechten uit te oefenen, kan u ons contracteren.

5. Wat zijn cookies en waarom gebruikt deze website cookies?

5.1. Www.digitalent.be maakt gebruik van zogenaamde cookies. Een cookie is een klein informatiebestand dat door de website-eigenaar naar de harde schijf van de website-bezoeker wordt gestuurd en daar wordt opgeslagen. Hiermee wordt het adres van de bezochte site vastgelegd alsmede enkele gegevens met betrekking tot het bezoek die ons toelaten om een aantal statistieken bij te houden. Voor verdere informatie omtrent het gebruik van cookies, verwijzen wij graag naar onze Cookieverklaring.

6. Links naar andere websites

6.1. Verschillende pagina's van www.digitalentwerkt.be (bijvoorbeeld bij de uitleg over onze diensten, de aangeboden vacatures, etc.) kunnen links bevatten naar andere websites. Deze richtlijnen over gegevensbescherming gelden enkel voor www.digitalentwerkt.be. Wij raden u aan de bepalingen over gegevensbescherming op de andere sites te bekijken.

6.2. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites waarnaar u via links op www.digitalentwerkt.be wordt doorverwezen noch worden wij geacht akkoord te gaan met de inhoud die u via deze links ter beschikking wordt gesteld.

7. Gebruik van de vacature- leerplaatsdatabase

7.1. De adverteerder van een vacature of leerplaats mag de informatie op www.digitalent.be of delen daarvan, slechts gebruiken met het oog op het vervullen van een concrete, passende en op het moment van het gebruik openstaande vacature.

7.2. Het is de gebruiker niet toegestaan om op oneigenlijke wijze gebruik te maken van de diensten van VOKA-KAMER VAN KOOPHANDEL OOST-VLAANDEREN VZW. Dit houdt onder meer in dat het niet is toegestaan soft- en/of hardwarematige tools en oplossingen (in eigen beheer of beschikbaar gesteld door derden) te gebruiken om de vacaturedatabase op enigerlei wijze te spideren, scrapen, doorzoeken of op andere oneigenlijke wijze te benaderen.

7.3. De gebruiker dient zorgvuldig om te gaan met de door VOKA-KAMER VAN KOOPHANDEL OOST-VLAANDEREN VZW verstrekte inloggegevens. Deze inloggegevens zijn adverteerder-gebonden en niet overdraagbaar. Inlogaccounts mogen enkel binnen de eigen organisatie van de adverteerder gebruikt worden. Het is dan ook niet toegestaan derden gebruik te laten maken van zijn inloggegevens voor welk doel dan ook. De adverteerder is zelf verantwoordelijk voor het tijdig wijzigen van zijn inloggegevens, om eventueel misbruik van zijn inloggegevens binnen en/of buiten de eigen organisatie van de adverteerder te voorkomen.

7.4. De gebruiker verbindt zich ertoe om in elke vacature en leerplaats die hij/zij publiceert, elke vorm van discriminatie naar sekse, vermeend ras, kleur, afkomst, nationaliteit of etnische origine, seksuele geaardheid, burgelijke staat, geboorte, vermogen, leeftijd, geloofs- of filosofische overtuiging, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, handicap of lichamelijk kenmerk te weigeren. De gebruiker verbindt er zich toe de noodzakelijke inspanningen te leveren om voor iedereen gelijke kansen te waarborgen.Indien de gebruiker zich hier niet aan houdt, behoudt VOKA-KAMER VAN KOOPHANDEL OOST-VLAANDEREN VZW zich het recht voor om contact op te nemen met de gebruiker en, indien geen gevolg wordt gegeven aan bovenstaande richtlijn, de betreffende vacature of leerplaats te verwijderen van de website www.digitalentwerkt.be.

7.4. Indien de gebruiker in strijd handelt met het hier bepaalde, behoudt VOKA-KAMER VAN KOOPHANDEL OOST-VLAANDEREN VZW zich het recht voor om de account(s) van deze gebruiker de toegang tot de vacaturedatabase onmiddellijk en zonder verdere waarschuwing te blokkeren. In dat geval is VOKA-KAMER VAN KOOPHANDEL OOST-VLAANDEREN VZW geen schadevergoeding verschuldigd aan de gebruiker.

8. Wijzigingen

8.1. VOKA-KAMER VAN KOOPHANDEL OOST-VLAANDEREN VZW behoudt zich steeds het recht voor om deze Privacyverklaring te wijzigen. Het is uw verantwoordelijkheid om zelf regelmatig de toepasselijke Website Privacyverklaring door te nemen en de laatste versie hiervan in acht te nemen. Deze Privacyverklaring werd het laatst herzien op 9 november 2017.

9. Heeft u nog andere vragen?

9.1. Voor alle andere vragen omtrent het gebruik en de verwerking van uw persoonsgegevens, wendt u zich tot VOKA-KAMER VAN KOOPHANDEL OOST-VLAANDEREN VZW.10.