Algemene voorwaarden

Toepassingsvoorwaarden

1) Bij aankoop of bestelling aanvaardt en erkent de koper te contracteren volgens onderhavige bepalingen,waarvan slechts kan worden afgeweken, mits uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van BVBA Vermeire-Defruyt. 

2) alle facturen zijn contant betaalbaar op ons adres,zoals vermeld op de voorzijde van de factuur, zonder korting en zonder afhoudingen  op de vastgestelde prijs. Elke andere manier van betaling, hoewel door ons aangenomen kan nooit novatie, noch verandering of afschaffing van onze algemene voorwaarden meebrengen. De Betalingen worden steeds aangerekend op de oudste schuld, ongeacht de imputatie welke de koper aan zijn betalingen toekent.

3) Niet-betalingen van de factuur op de vervaldag, brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling voor de koper de verplichting met zich mee een intrest op het nog verschuldigd bedrag te betalen ten belope van 7% per jaar en dit te rekenen vanaf de factuurdatum. Bij gebreke aan betaling wordt de verschuldigde hoofdsom tevens verhoogd met 10% schadevergoeding overeenkomstig art. 1226BW. Deze  schadevergoeding dekt de advocaatkosten ingeval van gerechtelijke invordering niet.

4) Indien de verkoper/Leverancier gegronde bedragen verschuldigd is aan de koper/klant zal deze laatste, na compensatie van vorderingen/tegoeden, recht hebben op dezelfde intresten en schadevergoedingen zoals hiervoor omschreven en dit onder dezelfde voorwaarden.  

5) Alle geleverde goederen zullen in afwijking van art. 1583 Burgerlijk wetboek in eigendom blijven toebehoren aan BVBA Vermeire-Defruyt en dit tot op het ogenblik van de volledige betaling. 

6) Alle klachten of opmerkingen moeten op straffe van verval van  het protest, binnen de acht dagen na de levering bij wege van een ter  post aangetekende schrijven worden gemeld aan BVBA Vermeire-Defruyt . 

7) De verkoper behoudt zich het recht van de goederen te factureren naargelang de leveringen, zelf indien deze gedeeltelijk zijn. Tevens behoudt hij zich het recht voor verdere leveringen stop te zetten  zodra een factuur niet betaald is overeenkomstig de factuurvoorwaarden. 

8) Totalmaz. Ultra-go. Verw. Zw <0.2% Gefactureerde prijs= off.prijs huisbrandolie op de besteldag – klantenkorting + prijs additief (63.88€/L additief a rato van 0.31L additief/1000L huisbrandolie; of een verhoging met 0.01984€/L geadditiveerde huisbrand).  

9) Ingeval van betwistingen of gebeurtelijke geschillen zijn allen de rechtbanken van Zomergem en Gent bevoegd. De verkoper behoudt zich evenwel het recht om de koper te dagvaarden op iedere plaats door de  wet toegelaten. 

Contacteer ons voor meer informatie

Groendreef 7 9880 Aalter

info@vd-energie.be

09 335 27 10

communicatie en grafisch ontwerp door Lavagraphics

Onze tankkaart is geldig in meer dan 500 stations

Tankinhoud berekenen

Deze module laat u toe de hoeveelheid stookolie die u dient te bestellen te berekenen. Kies hiervoor uw type reservoir en vul onderstaande gegevens in.

Bepaal de vorm

cm
cm
cm

aantal liter

Te bestellen mazout

Bereken